انتخاب شهردار ارسنجان به چند روز آینده موکول شد

انتخاب شهردار ارسنجان به چند روز آینده موکول شد


به گزارش ارسن نیوز، جلسه دیشب شورای شهر ارسنجان بدون انتخاب شهردار پایان یافت.

حسین نعمتی رییس شورای اسلامی استان فارس و شهر ارسنجان در این خصوص به ارسن نیوز گفت: با هدف اینکه گزینه های بیشتری توسط شورا مورد بررسی قرار بگیرند و تصمیم مناسب تری اتخاذ گردد، اعضای محترم شورا توافق نمودند که انتخاب شهردار به چند روز آینده موکول شود.

وی در پاسخ به این سوال ما که آیا فشارهایی از سوی برخی اشخاص و مسوولین به اعضای شورا برای تحمیل گزینه به عنوان شهردار ارسنجان صحت دارد یا خیر؟ گقت: اینکه فشارهایی وجود دارد رد نمی کنم اما مردم عزیز شهر ارسنجان مطمئن باشند که منتخبان شان در شورای اسلامی شهر، تصمیمی که خلاف مصالح شهر و شهروندان باشد را اتخاذ نخواهند کرد و هر عزیزی هم که به عنوان شهردار ارسنجان انتخاب شود، باید در راستای برنامه های مشخص عمل نماید و شورا همواره نظارت خود بر عملکرد شهردار را اعمال خواهد نمود.


۱۶ شهريور ۱۳۹۶