گرفتار است در فقر و نداری / ولی اول شده در سرشماری!!


به گزارش ارسن نیوز، همانطور که در خبرها آوردیم، شهرستان ارسنجان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن، در استان فارس پیشتاز است و مردم این شهرستان بیشتر از سایر هم استانی هایشان در این وظیفه ملی میهنی مشارکت داشته اند.

البته این اولین بار نیست که مردم این سامان حضور پررنگی در چنین صحنه هایی دارند. از پیشتازی در مبارزات انقلابی تا حضور موثر در دفاع مقدس و...، همه شاهد نقش پررنگ مردم این شهرستان کوچک و کم جمعیت در عرصه های مختلف بوده اند.

با وجود اینها شهرستان ارسنجان از مسایل و مشکلات زیادی رنج می برد که عدم رونق اقتصادی و عدم دریافت بودجه های مناسب و عدم توجه مدیران استانی و کشوری از آن جمله است.

این مسأله دستمایه جعفر زارع(خوشدل) شاعر برجسته شهرستان مان شده است و قطعه شعری را در این خصوص سروده است:

 

 

سرشماری و ارسنجان

 

به شهرستان ارسنجان عجیب است

بر این خشکیده از باران عجیب است

از این بازار پر تاوان عجیب است

از این خانه از این مهمان عجیب است

گرفتار است در فقر و نداری

ولی اول شده در سرشماری!

 

عجب بخشی و شهر و شهریاری

عجب خدمتگزاری های کاری

عجب تشویق های آبداری

عجب فخری، عجب نظم اداری

ندارد شرکتی و کار و باری

ولی اول شده در سرشماری!

 

نه راهی و نه شغلی و نه تولید

همه درگیر شک و زعم و تردید

تمام چشمه و کاریز خشکید

کسی فریادشان را برنتابید

نه آرامی نه یاری نه قراری

ولی اول شده درسرشماری!

 

قدح افتاده و ناگاه بشکست

همه بیکار و بی حال و تهی دست

نه هویی و نه خیزی و نه هم جست

مگر در این ولایت هم کسی هست؟

حدیث خستگی هست و خماری

ولی اول شده در سرشماری!

 

به تولیدات نه، رتبه ندارد

به روی خاک هم بذری نکارد

به سرعت لحظه ها را می شمارد

رسد ناگه که جانش را سپارد

روال کار او گشته شعاری

 ولی اول شده در سرشماری!

 

به اخذ بودجه اول نگشته

رها از درد مستاصل نگشته

یکی از مشکلاتش حل نگشته

رها از این همه حنظل نگشته

نه آبی و نه دام و دامداری

ولی اول شده در سرشماری!

 

جراید زین خبر در افتخارند

به تحریری مفصل در شعارند

همی گویند و بنویسند دارند

از این تشویق در نقش و نگارند

نه راهی دارد و نه راهداری

ولی اول شده در سرشماری!

 

جوانانش مهاجر گشته زین جا

مسلمانش که کافر گشته ز این جا

سفیرش بی مسافر گشته ز این جا

فقیری اش که ظاهر گشته ز این جا

نه زردآلو نه سیب و نه اناری

ولی اول شده در سرشماری!

 

به جدّ و جهد ما را می شمارند

مواظب اینکه هرگز کم نیارند

اگر کاری به کار ما ندارند

کلاس شهریاری می گذارند

همه ساکن، نه گشتی نه گذاری

ولی اول شده در سرشماری!

 

بیا بشمار این سرهای ما را

رها کن دست ها و پای ما را

نسوزان جنگل زیبای ما را

شنو این آتشین آوای ما را

نباشد اعتبار و افتخاری

ولی اول شده در سرشماری!

 

جعفر زارع (خوشدل)


۲۸ مهر ۱۳۹۵